Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Esther van Boheemen, gevestigd in Pijnacker, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 76757374 levert diensten op het gebied van begeleiding, coaching en advies.

In de algemene voorwaarden van Esther van Boheemen, wordt verstaan onder:
– Hormoon coach, in het bezit van een Nederlands diploma ‘Trainer hormoonfactor’, handelend als zelfstandig gevestigd Hormoonfactor coach.
– 3Care-specialist, in het bezit van een Nederlands certificaat in samenwerking met 3Care als coach.
– EMB-coach, in het bezit van een Nederlands certificaat ‘EMB’, handelend als zelfstandig gevestigd EMB-coach.
– Orthomoleculair suppletie adviseur, in het bezit van een Nederlands diploma ‘Orthomoleculair suppletie adviseur’, handelend als zelfstandig gevestigd coach.
– Orthomoleculair gevorderd adviseur, in het bezit van een Nederlands diploma ‘Orthomoleculair gevorderd adviseur’, handelend als zelfstandig gevestigd coach.
– Gewichtsconsulent, in het bezit van een Nederlands diploma ‘Gewichtsconsulent’, handelend als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent.

Cliënt: degene aan wie door de coach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de coach is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend.

Artikel 2: Algemeen
Esther van Boheemen geeft begeleiding, coaching en advies aan de cliënt online of op het zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Esther van Boheemen kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de coach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is de coach gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen. Afmeldingen of verhinderingen die in het weekend worden doorgegeven aan Esther van Boheemen worden pas vanaf maandagochtend negen uur in behandeling genomen. Afmeldingen voor afspraken op maandagen dienen dus de vrijdag (tot zeventien uur) ervoor geannuleerd te worden.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt Esther van Boheemen de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Esther van Boheemen is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij Esther van Boheemen zich beroept op het feit dat op één januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
De betaling aan Esther van Boheemen dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met de geleverde consulten. Deze factuur dient binnen een termijn van veertien dagen na datering betaald te zijn.
Bij overschrijding van 30 dagen is Esther van Boheemen gerechtigd het factuurbedrag met vijf euro administratiekosten te verhogen. Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is Esther van Boheemen gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Pakketten dienen voor aanvang van het eerste consult voldaan te zijn.

* Bij afname van een pakket moeten de consulten binnen één jaar na startdatum worden afgenomen. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten. 

* Niet goed geld terug garantie binnen een termijn van veertien dagen. Mocht de client binnen veertien dagen na startdatum van het pakket de coaching toch willen beeindigen, zal de client dit per mail (esther@esthervanboheemen.nl) naar Esther van Boheemen moeten mededelen. De client betaald alleen de gemaakte kosten voor de EMB (bloedtest). De rest van de kosten worden terug gevorderd. De coaching en modules zullen na deze veertien dagen na startdatum van het pakket stop worden gezet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van Esther van Boheemen is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Esther van Boheemen sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Esther van Boheemen verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Esther van Boheemen. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Esther van Boheemen verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Esther van Boheemen nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Esther van Boheemen heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinden geleden schade.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
Esther van Boheemen behoudt ten alle tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en deskundigheid, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Esther van Boheemen noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Esther van Boheemen verstrekt zijn.

Artikel 10: Uw gegevens
Esther van Boheemen zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Esther van Boheemen gaat zeer zorgvuldig om met alle vertrouwelijke gegevens. De cliënt mag ten alle tijden zijn cliëntdossier inzien.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen Esther van Boheemen, coach, en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling geldt het volgende: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Voor alle zaken/bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing. 

Opgemaakt zevenentwintig oktober tweeduizendeenentwintig te Pijnacker.
Esther van Boheemen
esther@esthervanboheemen.nl